Quan điểm của Đảng về tôn giáo

Tháng Mười Hai 18, 2015 9:30 sáng

 

QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH CƠ BẢN CỦA ĐẢNG

VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO

—————

 

Câu hỏi 1: Đồng chí nêu quan điểm của đảng ta về công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay (Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy (khoá IX) về công tác tôn giáo)              

Trả lời: Nội dung quan điểm:

– Quan điểm 1:  Tín ngưỡng ,tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân ,đang và sẻ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

-Quan điểm 2: Đảng, nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc .

– Quan điểm 3: Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là vận động quần chúng :

+ Mục tiêu xây dựng đất nước ta : dân giàu, nước mạnh ,xã hội công bằng ,dân chủ, văn minh là điểm tương đồng chung của cả dân tộc .

+ Động viên tất cả đồng bào nêu cao tinh thần yêu nước ,bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn của tổ quốc và ra sức phát triển kinh tế -xã hội.

– Quan điểm 4: Công tác tôn giáo là trách nhệm của cả hệ thống chính trị .

– Quan điểm 5: Vấn đề theo đạo và truyền đạo :

+ Mọi tín đồ điều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và các cơ sở thờ tự hợp pháp .

+ Các tổ chức tôn giáo được nhà nước thừa nhận hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ.

+ Nghiêm cấm các tổ chức truyền đạo, người truyền đạo và các cách thức truyền đạo trái phép vi phạm các qui định của hiến pháp và pháp luật.

Câu hỏi 2: Đồng chí trình bày nhiệm vụ và giải pháp chính đối với công tác tôn giáo của nước ta hiện nay?

Trả lời:                                                                                                 

  1. Nhiệm vụ công tác tôn giáo:

– Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách và các chương trình phát tiển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo.

– Tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng chính sách và pháp luật của nhà nước.

– Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo” trong quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành ở cơ sở. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lội công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.

– Phát huy tinh thần yêu nước của đồng có đạo, tự giác phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để phá hoại đoàn kết dân tộc, chống đối chế độ.

– Hướng dẫn các tôn giáo thực hiện quan hệ đối ngoại phù hợp với đường lối đối ngoại của đảng nhà nước ta; đấu tranh làm thất bại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch bên ngoài đối với tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo ở nước ta.

– Tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng về công tác tôn giáo. tăng cường nghiên cứu cơ bản, tổng kết thực tiễn, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách trước mắt và lâu dài đối với tôn giáo .

  1. Các giải pháp chủ yếu:

–  Tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vấn đề tôn giáo.

– Tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lượng chính trị ở cơ sở.

– Tăng cường công tác quản lí nhà nước về tôn giáo.

– Tăng cường công tác tổ chức, cán bộ làm công tác tôn giáo.

ĐH Đảng bộ BV 2015-2020